Standardisering och effektivare IT

Standardiserade IT-arbetsplatser ger lägre IT-kostnader och förutsättningar för bättre IT-stöd till verksamheten. Sundsvalls kommun har de senaste åren jobbat intensivt med att effektivisera IT-verksamheten och har idag standardiserat cirka 6 300 klienter. Koneo är involverade som konsulter.

— Tidigare hade vi en väldigt decentraliserad verksamhet och det gällde även IT-frågor. Det var lite spretigt, inte alltid så effektivt, det kostade onödigt mycket och det fanns kvalitetsproblem på många håll. Vi insåg att vi behövde höja kvaliteten genomgående och sänka kostnaderna, berättar Joel Tostar, chef för IT-service i Sundsvalls kommun.
Sundsvalls kommun tog då beslut om att göra om hela IT-organisationen och effektivisera IT-driften. Första steget i detta var att 2006 införa en IT-stab som verkar som beställare och en driftorganisation (IT-service) som verkar som leverantör av IT till verksamheten. Syftet var bland annat att förtydliga roller och ansvar och införa ett processinriktat arbetssätt.
På det tekniska planet skulle hela driftplattformen standardiseras och effektiviseras. IT-service skulle äga all utrustning och hyra ut den som en funktion till verksamheten.
Man började med att förnya och standardisera serverplattformen, implementera ny katalogtjänst (AD) och migrera till ny mailplattform med Exchange 2003, med hjälp av konsulter från Koneo.
På serversidan har Koneo bistått kommunen med spetskompetens när det gäller migrering ny mailplattform, utveckling av Citrixmiljö, samt utveckling och kvalitetssäkring av AD, behörigheter med mera. I kommunens effektiviserings och standardiseringsarbete ingick även standardisering av klienter, OS och applikationsplattform för samt automatisering av utrullning och installation av klienter. I detta arbete har Koneo bistått med kompetens både i det initiala klientprojektet och löpande drift. I Koneos uppdrag har bland annat ingått att vara utrullningssamordnare, certifieringsansvarig och applikationspaketerare. Projektet är nu avslutat men Koneo bistår kommunen fortlöpande med paketeringstjänster.

— Det har varit väldigt mycket jobb i alla de pågående delprojekten, tidvis har det varit som en stor IT-fabrik här, med många personer som har jobbat hårt för att få allt klart, sammanfattar Joel Tostar.
— Koneos kompetens och erfarenhet har varit och är mycket värdefull för oss. Vi trivs också mycket bra med de individer som jobbar för oss, sånt är också viktigt när man jobbar intensivt tillsammans under längre perioder, att personkemin stämmer, konstaterar Joel Tostar.
— Idag har vi standardiserat cirka 6 300 klienter, om ett år är det cirka 7 000 klienter. Vi har gjort hela den administrativa sidan och det mesta av skolan. Även de svåraste verksamheterna att standardisera, som exempelvis stadsbyggnadskontoret, är nu klart, berättar Joel Tostar.
— Vi mäter effekterna av det här effektiviseringsarbetet och det nya processinriktade arbetssättet på flera olika sätt och visst kan vi se stora vinster kvalitetsmässigt och ekonomiskt, berättar Joel Tostar.
— Jag tror att våra kunder ute i kommunen idag inser och uppskattar fördelarna med det här arbetssättet, även om det inte längre finns frihet att gå ut och köpa exakt den dator man vill ha. I och med att IT idag är så komplext och kräver så hög kompetens måste vi helt enkelt jobba så här. Det skulle vara svårt särskilt för mindre verksamheter att idag sköta sin IT på egen hand som det var tidigare, summerar Joel Tostar.
Sundsvalls kommun är en av landets större kommuner och en av Norrlands största arbetsgivare med cirka 7 400 tillsvidareanställda och cirka 95 500 invånare i kommunen.

Kundansvarig på Koneo Sundsvall är Mikael Damm,
tel: 060—19 05 05, e-post: mikael.damm@koneo.