Webbaserad utbildning är smidigt och kostnadseffektivt

SVERIGES REGIONALA FLYGPLATSER

Peter Wiklund, säkerhetchef

Sveriges Regionala Flygplatser har 37 medlemsflygplatser och finns över hela landet från Pajala i norr till Kristianstad i söder. SRF har tillsammans med Koneo Skellefteå tagit fram en webbaserad utbild-ningslösning för medarbetare och inhyrda entreprenörer på flygplatserna. Därmed underlättas arbetat med att upprätthålla flygplatsernas höga säkerhetskrav.

"Koneo har ställt upp på ett jättebra sätt"

Sveriges Regionala Flygplatser AB – SRF – ägs av Svenska Regionala Flygplatsförbundet, som är ett samarbetsorgan för Sveriges icke-statliga flygplatser. SRF verkar för att utveckla flygtrafiken och därmed tillgängligheten för alla Sveriges regioner. Detta bland genom att arbeta för att påverka regeringen och berörda statliga myndigheter till att ge de icke-statliga flygplatsernas förutsättningar för att kunna bevara samt utveckla sin verksamhet.
– En av SRF:s uppgifter är att hjälpa flygplatserna att minska sina kostnader och öka intäkterna. Exempelvis driver vi olika effektiviseringsprojekt tillsammans så att vi samverkar där det går och undviker att uppfinna hjulet. Dessa projekt har resulterat i ett gemensamt kvalitetsledningssystem, utbildningar, marknadsinsatser, databaser med mera, berättar Peter Wiklund, säkerhetchef på Skellefteå Airport.

Luftfartsskydd och flygsäkerhet
Som ordförande i SRF Luftfartskydd har Peter varit en av de drivande för att utveckla den webbaserade utbildningen.
– Flyget präglas av mycket höga säkerhetskrav och snabba insatser om något inträffar. Alla som arbetar på en flygplats, anställda såväl som inhyrda entreprenörer, måste genom-gå behörighetsutbildning innan de får tillträde. Detta är en grundläggande utbildning för Security – luftfartskydd, skydd mot brottsliga handlingar, och Safety – flygsäkerhet, skydd mot olyckor. Målet med utbildningen är att få en ökad kunskap inom områdena och vilka regler och föreskrifter som gäller för de som vistas inom flygplatsområdet. Utbildningen ska sedan förnyas minst vart femte år.
– Vi insåg att denna behörighetsutbildning med fördel skulle kunna göras webbaserad och därmed lättgänglig, smidig och kostnadseffektiv. Inte minst för extern personal från inhyrda entreprenörer, som genomgår utbildningen samtidigt som vi hanterar deras ansökan om tillträde till flygplatsen.
Och E- learning är effektivt, eleven kan studera när det passar, det är enkelt att repetera etc.
– Det kommer dessutom ett nytt regelverk vid årsskiftet, då säkerhetskraven kommer att bli ännu högre. Så utbildningsbehovet kommer att öka, konstarerar Peter.
Webbutbildningen togs i drift i maj i år och hittills har 13 av SRF:s flygplatser börjat använda den. Det är enkelt göra anpassningar i webblösningen så att den passar lokala flygplatsbehov.
– Det finns ett tiotal utbildningar som också skulle kunna vara webbaserade, exempelvis räddning, vi jobbar nu med hur vi ska gå vidare i projektet. 

Att Koneo Skellefteå valdes som leverantör av utbildningslösningen beror på man är IT-helhetsleverantör till Skellefteå Airport.
– Koneo fungerar som vår externa IT-avdelning och det fungerar mycket bra, så det var naturligt för oss att fråga om Koneo ville vara med i det projektet. Och det ville de. Koneo har varit väldigt intresserade och engagerade i projektet. De har jobbat mycket med de tekniska delarna i projektet och sköter nu driften av den molnbaserade utbildningslösningen. Koneo har ställt upp på ett jättebra sätt, berömmer Peter Wiklund.

Kundansvarig på Koneo Skellefteå är
Jan Lundström
jan.lundstrom@koneo.se
Telefon: 070-351 14 08

Gårdsvägen 18
169 70 Solna